ปรัชญาของเรา

     
     ระบบปรัชญาองค์กรของกลุ่มบริษัทโตโยอิ๊งค์ มีทั้งหมดสามส่วน คือ ปรัชญาองค์กร นโยบายองค์กร และแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536
     ระบบปรัชญาองค์กรจะแสดงข้อมูลของกลุ่มบริษัทและแนวทางปฏิบัติของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้คำนึงถึงและปฏิบัติตนในฐานะนักธุรกิจที่ดี
     ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เราได้แก้ไขหลักปรัชญาโดยเพิ่ม  “การปรับปรุงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  ให้สอดคล้องกับหลักการเดิมที่มีอยู่ ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน และความพึงพอใจของสังคม
     กลุ่มบริษัทโตโยอิ๊งค์ จะใช้หลักปรัชญานี้เป็นโอกาสในการเพิ่มความพยายามของเราให้เป็นสองเท่า เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรให้เป็นกลุ่มที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
 
ระบบปรัชญาของกลุ่มบริษัทโตโยอิ๊งค์
ปรัชญาองค์กร
     การจัดการที่มุ่งเน้นบุคลากรเป็นหลัก
 
นโยบายองค์กร
     กลุ่มบริษัทโตโยอิ๊งค์ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมทั่วโลก
   • มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและสร้างความมั่งคั่งของผู้คนทั่วโลก
   • สร้างคุณค่าในการดำรงชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่
   • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 
แนวทางการปฏิบัติ
   • ให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า
   • เคารพและตระหนักถึงความพยายามของพนักงาน
   • ทำหน้าที่เป็นบรรษัทภิบาลที่มีความรับผิดชอบสอดคล้องต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ปรับปรุงมูลค่าผู้ถือหุ้นและเพิ่มมูลค่าตลาด