โครงการ CSR-DIW 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการจัดตั้งโครงการไข่เค็มสมุนไพรตลาดนัดรวมใจชุมชนบางชันพัฒนา เป็นโครงการที่สร้างองค์ความรู้ด้านการเปิดช่องทางในการขายช่องทางใหม่ๆ ให้กับชุมชน เช่น การทำ Line official อื่นๆ รวมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือการทำไข่เค็มสมุนไพร ทำให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป