บริษัท ได้จัดการประกวด TIT KAIZEN & 3Rs AWARD (ปีละ 2 ครั้ง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริษัทของเราในวันนี้ พรุ่งนี้และตลอดไป
  2. เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มาจากการคิดสิ่งใหม่ๆ และจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอ จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทุกวันและทุกที่
  3. เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมใหม่
  4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันและความสามัคคี
  5. เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในตนเอง ทำให้มีความสุขในการทำงาน ชีวิตทางสังคมและชีวิตที่บ้าน