COATING

W-48 and F-48

      W-48 และ F-48 เป็นชุดสารเคลือบภายนอก (W-48 คือสารเคลือบสีขาว, F-48 เป็นสารเคลือบเงา) สำหรับกระป๋อง 2 ชิ้น DRD แบบพิมพ์สี สามารถเคลือบบนแผ่น
TFS, ET และ แผ่นอลูมิเนียม เช่น กระป๋องทรงสี่เหลี่ยม (Club can), กระป๋องทรงกลม (Round can) และกระป๋องทรงรี (Oval can) สำหรับบรรจุปลาซาร์ดีนและปลาทูน่า
กระป๋อง สินค้าชุดนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยส่วนผสมพิเศษ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งตามรูปแบบที่สวยงามตามต้องการ และมีคุณสมบัติในการนำไปใช้งานที่
ยอดเยี่ยมสำหรับกระป๋องในกลุ่มกระป๋อง 2 ชิ้น DRD ทั้งหมด 
      ด้วยเทคโนโลยีในการคิดค้นสูตรผลิตที่ล้ำสมัยของ W-48, F-48 นี้ ทำให้เมื่อนำไปบรรจุอาหารแล้ว จะมีอัตราการแพร่กระจายของสารประกอบทางเคมีลงไปในอาหาร
ต่ำมาก ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีความทนต่อสภาวะการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับการยอมรับและอนุมัติจากเจ้าของแบรนด์หลักๆมากมาย และสอดคล้อง
กับ US FDA, ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปและผ่านข้อกำหนดตามที่ระบุด้านล่าง
• USA : FDA 21 C.F.R. 175.300
• EU : Directive 94/62/EC
• EU : Commission Regulation (EU) No.10/2011/EC
• EU : Directive 2011/65/EU (RoHS)
• EU : Commission Regulation (EU) No.1907/2006/EC (REACH)
• EU : Commission Regulation (EU) No.1935/2004/EC
• EU : Commission Regulation (EU) No.2023/2006 (GMP)
• EU : Commission Regulation (EC) No.1895/2005
W-48 , F-48 จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและเอเชียใต้ รวมปริมาณมากกว่า 1,000 ตันต่อปี